poniedziałek, 27 kwietnia 2015

YouTube

Dzisiaj chciałabym polecić kilka moich ulubionych kanałów makijażowych na YouTube. Mogą być one kopalnią pomysłów podczas wybierania ślubnego makijażu. Oprócz makijażów możemy znaleźć tam także recenzje produktów, polecane kosmetyki i wiele wskazówek dotyczących sfery urodowej.

Oto i one:

L.

piątek, 17 kwietnia 2015

Ślubne inspiracje: biżuteria

Ślubna biżuteria

 • Ślubna biżuteria powinna być dopasowana do sukni oraz do całego klimatu wesele. Wystawne kolie przy rustykalnych sukniach mogą okazać się zbędnym dodatkiem.
 • Biżuteria powinna być ,,wygoda". Panie, które na co dzień nie noszą dużych kolczyków, mogą źle się czuć w długich, ciężkich ozdobach, które mogą również krępować ruchy.
 • Warto wybrać biżuterię, którą będzie można założyć również po weselu. Uniwersalna ozdoba jest lepsza niż coś, co założycie tylko raz.


K.

Ślubny savoir-vivre

 Ślubny savoir-vivre


Przy na­tło­ku roz­ma­itych spraw zwią­za­nych z or­ga­ni­za­cją we­se­la, bar­dzo ła­two jest ko­goś ura­zić, choć­by przez zwy­kłą nie­uwa­gę. Poniżej znajdują się podstawowe elementy savoir-vivre, o których powinni pamiętać nie tylko państwo młodzi, ale również goście :)

 

Przed we­se­lem


 • Ca­ła uro­czy­stość po­win­na od­po­wia­dać moż­li­wo­ściom fi­nan­so­wym za­rów­no ro­dzi­ny pa­na mło­de­go, jak i pan­ny mło­dej. Nie moż­na jed­nej ze stron zmu­szać do za­cią­ga­nia kre­dy­tu lub wy­da­wa­nia wszyst­kich oszczęd­no­ści na we­se­le, któ­re prze­kra­cza ich moż­li­wo­ści fi­nan­so­we.
 • Pań­stwo mło­dzi ma­ją de­cy­du­ją­cy głos. W związ­ku z tym po­win­ni usta­lić mię­dzy so­bą, co jest dla nich naj­waż­niej­sze i w tych spra­wach nie ustę­po­wać. W in­nych, mniej waż­nych kwe­stiach, na­le­ży wy­pra­co­wać kom­pro­mis za­do­wa­la­ją­cy obie stro­ny.
 • Oso­by wy­bra­ne na świad­ków po­win­ny zo­stać za­py­ta­ne o zgo­dę co naj­mniej kil­ka mie­się­cy przed pla­no­wa­ną uro­czy­sto­ścią. Póź­niej­sze pro­sze­nie na świad­ków mo­że być ode­bra­ne ja­ko nie­takt. Przy­szłych świad­ków war­to zapro­sić do ele­ganc­kiej re­stau­ra­cji lub na uro­czy­sty obiad do do­mu. W żad­nym wy­pad­ku nie na­le­ży pro­sić o „świad­ko­wa­nie” pod­czas przy­pad­ko­we­go spo­tka­nia czy roz­mo­wy przez te­le­fon.
 • Go­ście we­sel­ni po­win­ni otrzy­mać za­pro­sze­nia dwa mie­siące przed ślu­bem. Wcze­śniej moż­na po­in­for­mo­wać te­le­fo­nicz­nie o pla­no­wa­nej uro­czy­sto­ści, aby mo­gli za­pla­no­wać so­bie urlop w pra­cy, ewen­tu­al­nie do­dać we­se­le do wy­dat­ków na da­ny mie­siąc. Go­ści po­win­no się za­pra­szać oso­bi­ście pod­czas umó­wio­nej wi­zy­ty i po­win­ni być przy tym oby­dwo­je na­rze­cze­ni. W przy­pad­ku je­że­li część ro­dzi­ny miesz­ka da­le­ko, na­le­ży wy­słać za­pro­sze­nie pocz­tą.
 • Je­że­li na we­se­le za­pra­sza­ni bę­dą go­ście z da­le­ka, to na­le­ży za­pew­nić im noc­leg. W przy­pad­ku, gdy sa­mi bę­dą mu­sie­li za nie­go za­pła­cić, na­le­ży ich wcze­śniej o tym po­wia­do­mić. Nie­do­pusz­czal­na jest sy­tu­acja, gdy go­ście ra­no do­wia­du­ją się, że mu­szą uiścić ra­chu­nek za ho­tel. 

  W dniu ślu­bu

 • Ro­dzi­ce wraz z pa­nem mło­dym po­win­ni przy­je­chać do do­mu je­go wy­bran­ki. Obec­ność ro­dzi­ców z obu stron jest nie­zbęd­na przy bło­go­sła­wień­stwie, aby żad­na ze stron nie czu­ła się ura­żo­na.
 • Nie wy­pa­da się spóź­niać na ślub ko­ściel­ny. Nic nie mo­że być wy­tłu­ma­cze­niem, na­wet prze­dłu­ża­ją­ca się se­sja ślub­na (le­piej za­pla­no­wać ją na in­ny dzień).
 • Pan­na mło­da jest te­go dnia naj­waż­niej­sza, dla­te­go żad­na z ko­biet bę­dą­cych go­ść­mi na we­se­lu nie po­win­na mieć su­kien­ki w ta­kim ko­lo­rze jak ona. Czę­sto mó­wi się, że w tym przy­pad­ku biel za­re­zer­wo­wa­na jest wy­łącz­nie dla pan­ny mło­dej.
 • Je­że­li pan­na mło­da wy­stę­pu­je w śnież­no­bia­łej suk­ni i z we­lo­nem na gło­wie (tra­dy­cyj­ny sym­bol dzie­wic­twa), a ma już dzie­ci lub jest w cią­ży, to nie wy­pa­da te­go ko­men­to­wać. Ta­kie rze­czy i tak do­trą do uszu pan­ny mło­dej i spra­wią nie­po­trzeb­ną przy­krość lub bę­dą po­wo­dem kłót­ni.

  We­se­le

 • Pań­stwo mło­dzi po­win­ni do­je­chać do sa­li we­sel­nej ja­ko ostat­ni. Wi­tać ich po­win­ni wszy­scy ze­bra­ni go­ście.
 • War­to się po­wstrzy­mać od pa­pie­ro­sa przy skła­da­niu ży­czeń. Dym wi­docz­ny na zdję­ciach nie bę­dzie do­brze wy­glą­dał, a do­dat­ko­wo ca­ło­wa­nie ko­goś kto pa­li, nie jest ni­czym przy­jem­nym. Za­sa­da ta do­ty­czy szcze­gól­nie pań­stwa mło­dych.
 • Na sto­łach po­win­ny się zna­leźć wi­niet­ki z imio­na­mi i na­zwi­ska­mi go­ści, któ­rzy ma­ją sie­dzieć na da­nym miej­scu. Go­ści po­win­no się roz­sa­dzić zgod­nie z ran­gą, po­kre­wień­stwem i wie­kiem. Miej­sca naj­da­lej od pań­stwa mło­dych są naj­mniej pre­sti­żo­we. Pod­czas roz­pla­no­wy­wa­nia miejsc na­le­ży szcze­gól­nie uwa­żać, aby nie po­sa­dzić obok sie­bie osób ze so­bą skłó­co­nych.
 • Pierw­szy to­ast po­wi­nien wznieść oj­ciec pan­ny mło­dej, wi­tając no­we­go człon­ka ro­dzi­ny. Dru­gi to­ast jest wzno­szo­ny przez oj­ca pa­na mło­de­go, któ­ry wi­ta w ro­dzi­nie sy­no­wą. Trze­ci to­ast po­wi­nien wy­gło­sić ktoś bli­ski pań­stwu mło­dym (np. świa­dek), ży­cząc im szczę­ścia i opo­wia­da­jąc krót­ką aneg­do­tę o ich zna­jo­mo­ści, aby roz­ła­do­wać at­mos­fe­rę na sa­li.
 • Pierw­szy ta­niec na­le­ży tyl­ko do mło­dej pa­ry. Ko­lej­ne tań­ce pań­stwo mło­dzi po­win­ni za­tań­czyć z oj­cem, mat­ką, druż­ba­mi oraz te­ścia­mi.
 • Pań­stwo mło­dzi po­win­ni się po­sta­rać po­roz­ma­wiać z każ­dym z go­ści. Do­brą oka­zją są wspól­ne tań­ce, a tak­że prze­rwy w mu­zy­ce.
 • Świad­ko­wie i ro­dzi­ce peł­nią bar­dzo waż­ne funk­cje w dniu ślu­bu, dla­te­go nie po­win­ni prze­sa­dzać z ilo­ścią wy­pi­te­go al­ko­ho­lu.
 • Przy sto­le nie wy­pa­da pro­wa­dzić roz­mów przez te­le­fon ko­mór­ko­wy lub też wy­sy­łać sms.
 • Go­ście po­win­ni być gu­stow­nie ubra­ni. Za­sa­da ele­gan­cji do­ty­czy rów­nież ob­słu­gi we­se­la, ze­spo­łu mu­zycz­ne­go, fo­to­gra­fa, ka­me­rzy­sty, a tak­że kie­row­cy.
 • Je­że­li w trak­cie we­se­la je­den z go­ści prze­sa­dzi z wy­pi­tym al­ko­ho­lem, to naj­bliż­sza oso­ba z je­go ro­dzi­ny po­win­na go dys­kret­nie od­pro­wa­dzić do tak­sów­ki lub do po­ko­ju, aby mógł od­po­cząć.

  Ob­słu­ga

 • Do ob­słu­gi we­se­la nie na­le­żą tyl­ko kel­ner­ki, ale tak­że ka­me­rzy­sta, fo­to­graf i ze­spół. Po­win­ni oni słu­chać za­le­ceń pa­ry mło­dej lub in­nej oso­by wy­bra­nej te­go dnia do ko­or­dy­no­wa­nia we­se­lem.
 • Oso­by pra­cu­ją­ce na we­se­lu, od­po­wie­dzial­ne są za je­go spraw­ny prze­bieg. Mi­mo to nie za­szko­dzi po­wie­dzieć „dzię­ku­ję”. Je­że­li jest się tyl­ko go­ściem, w żad­nym wy­pad­ku nie na­le­ży krzy­czeć czy wy­da­wać po­le­ceń.
 • Kel­ne­rzy po­win­ni być trzeź­wi przez ca­łą noc. Pa­ra mło­da mo­że za­pro­sić ich do wspól­ne­go to­a­stu, ewen­tu­al­nie po­da­ro­wać bu­tel­kę we­sel­nej wód­ki ja­ko na­pi­wek za spraw­nie wy­ko­ny­wa­ną pra­cę.

  Ze­spół mu­zycz­ny

 • Or­kie­stra po­win­na usta­lić z pa­rą mło­dą, ja­kich za­baw so­bie nie ży­czą i ko­niecz­nie się do te­go do­sto­so­wać.
 • Na­le­ży wcze­śniej usta­lić z ze­spo­łem za­sa­dy za­ma­wia­nia pio­se­nek, aby we­se­le nie za­mie­ni­ło się w kon­cert ży­czeń.
 • Ze­spół, po­dob­nie jak ob­słu­ga, nie po­wi­nien pić al­ko­ho­lu w cza­sie pra­cy. Nie­do­pusz­czal­ne jest wła­sne przy­no­sze­nie al­ko­ho­lu przez or­kie­strę i spo­ży­wa­nie go w cza­sie przerw.

  Po we­se­lu

 • Na­le­ży za­dbać o trans­port do do­mu szcze­gól­nie osób star­szych. Je­że­li nikt nie za­ofe­ru­je podwie­zie­nia, na­le­ży za­mó­wić tak­sów­kę i ko­niecz­nie od­pro­wa­dzić tę oso­bę do po­jaz­du. Aby od­cią­żyć pa­rę mło­dą, oso­ba­mi star­szy­mi mo­że za­jąć się świa­dek.
 • Pań­stwo mło­dzi po­win­ni po­że­gnać oso­bi­ście wszyst­kich go­ści, dzię­ku­jąc im za przy­by­cie i ewen­tu­al­nie do­łą­cza­jąc ja­kąś pa­miąt­kę.
 • Nie­do­pusz­czal­ne jest, aby go­ście sa­mi czę­sto­wa­li się tym, co zo­sta­ło z we­se­la, pa­ku­jąc do to­reb­ki cia­sto, czy cho­wa­jąc za ma­ry­nar­kę bu­tel­kę wód­ki. 

 •  

                                                                                                                                                                             e-wesele.pl

  K.

  niedziela, 12 kwietnia 2015

  Ewa Chodakowska...czemu by nie ? 

  Kiedyś o uszy obiło mi się nazwisko Chodakowska. Koleżanki były zachwycone gdy rozmawiały o niej - a ja? Nie miałam pojęcia o kim mowa i dlaczego, ta kobieta wywołuje takie " łał ". Czas było się przekonać.

  Do dziś wracam do jej treningów z miłą chęcią . Najbardziej przypadły mi do gustu:  
  • SKALPEL


  Który świetnie modeluje i wzmacnia brzuch 

  • KILLER                                                                                                                                           


  To intensywne cardio oraz serie ćwiczeń  na poszczególne partie ciała po których  mięśnie  krzyczą "ała " -ale szybko widoczne są efekty tak intensywnego treningi (mięśnie już po 3 treningu są wyraźniej mocniejsze)


  • BRAZYLIJSKIE POŚLADKI                                                                                                       


  Filmik należący do krótkich, ale bardzo wymagających, seryjnych ćwiczeń na daną partie ciała . Ten ma na celu,  poprawę wyglądu naszych pośladków

  S.
  Coś dla siebie...:)

  " W zdrowym ciele , zdrowy duch " to stwierdzenie jest bardzo trafne . Czasami trzeba zrobić coś dla siebie; czerpać przyjemność z najmniejszych chwil . 
  Warto zacząć od wprowadzenia nieco więcej aktywności do naszego życia . Przejażdżka rowerowa bądź spacer, będzie idealnym rozwiązaniem w słoneczny wiosenny dzień . 


   Od pewnego czasu modne są wyjścia na siłownię. Jak dla mnie, przyjemniejszą opcją jest siłownia  pod chmurką.  Wole wsiąść na rower , pojechać do ustronnego miejsca ( gdzie znajduje się owa siłownia ) i na spokojnie w na świeżym powietrzu poćwiczyć . Jest to zdrowsze i  bardziej optymalne wyście na wiosenną i letnią  aktywność.  Dodatkowym atutem jest to , iż  nie ma żadnego ograniczenia czasowego. Jedynym minusem , możne stać się nasza  nieśmiałość - ale przecież nie chodzi o to by ćwiczyć " na pokaz" lecz zrobić to dla siebie . Po za tym , jest to świetna okazja na spędzenie wspólnego czasu w gronie przyjaciół . 

  Ćwiczenia są czymś więcej, niż tylko wysiłkiem . Kształtują charakter człowieka , chatują go . Dobra motywacja do aktywności ( nawet tej najdrobniejszej ) wywołuje wiele radości. Po dobrym treningu, ilość endorfin we krwi wzrasta , humor się poprawia . Po mimo zmęczenia przychodzi nowa fala pozytywnej energii . Człowiek czuje, że żyje i zdaje sobie sprawę , iż potrafi dużo więcej niż mu się wydaje . 

  Nie koniecznie każdy zgodzi się z tym co napisałam , ale uważam , że włączenie w życie aktywności fizycznej wniesie dużo pozytywów jak również może okazać się dobrą zabawą.

  Także drogie Panie lub Panowie czas pomyśleć o sobie ! Zacznij działać ! :)


  Znalezione obrazy dla zapytania siłownia pod chmurką  S.